1051 Budapest, József Nádor tér 5-6.
Központi bankszámlaszám:
10918001-00000003-00140000
Adószám: 18069493-1-41

"Aktivizálom magam" belépési akció szabályzata

A kampány szervezője   
A belépési akció szervezője az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Szervező), székhelye: 1051 Budapest József nádor tér 5-6.     

Részvételi feltételek   
A Szervező által szervezett belépési akcióban kizárólag az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztárba 2017. október 24. és 2017. december 31. között belépő, vagy átlépő pénztártag vehet részt. Jelen belépési akció egyéb belépési akcióval nem összevonható, amennyiben a belépő két belépési akció feltételeit is teljesíti, akkor a magasabb értékű ajándékra jogosult.     

A részvétel további feltételei
- a belépési nyilatkozat és a csoportos beszedési felhatalmazás a belépési akció ideje alatt kerüljön teljes körűen kitöltésre és érkezzen be a szervezőhöz, vagy kerüljön leadásra UniCredit bankfiókban (online pénztári belépés esetén az online belépési nyilatkozat kerüljön teljes körűen kitöltésre és az online belépési előírásoknak megfelelően beküldésre az akció ideje alatt, és az aláírt belépési nyilatkozat online belépés esetén legkésőbb 2018. január 15-ig érkezzen be a szervezőhöz);   

- a belépési nyilatkozaton kezdeményezett önkéntes nyugdíjpénztári belépés jogszabályi akadályba ne ütközzön 

- az új belépő legalább havi 7.500 forint tagdíj befizetését vállalja csoportos beszedéssel (az első két havi vállalás bármilyen befizetési módon keresztül érkezhet, az akcióban való részvételnek azonban feltétele, hogy a csoportos beszedési felhatalmazás is teljes körűen kitöltésre és az akció ideje alatt beküldésre kerüljön)     

A kampány időtartama
2017. október 24. és 2017. december 31. között.   

Ajándék
A belépési akció keretében a Szervező az akció feltételeinek együttesen eleget tevő Tagoknak aktivitásmérőt ad ajándékba, amennyiben az új tag legalább havi 7.500 forint tagdíj befizetését vállalja csoportos beszedéssel.     Az aktivitásmérő átadásának feltétele, hogy az új pénztártagtól beérkezzen az első két havi vállalt tagdíj legkésőbb 2018. április 30-ig.  
 
Az ajándékot a szervező a belépő Tagnak a nyilvántartásában szereplő tagi levelezési címre küldi meg tértivevényes csomagként. Amennyiben az ajándék átvétele a kiküldést követő 6 hónapon belül nem történik meg a belépő hibájából, úgy az ajándék iránti jogosultság elévül.    

Egyéb   
⇒ A belépő természetes személy a belépési akcióban való részvétellel tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el a belépési akció szabályzatában írt feltételeket.   
⇒ A belépési nyilatkozatok kitöltési hiányosságáért/hibájáért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal. A hiba, vagy hiányosság miatt a Pénztár által nem záradékolt belépési nyilatkozatok érvénytelenek, azok után a Tagok nem jogosultak a belépési akcióban meghirdetett ajándékra.   
⇒ Az ajándék  készpénzre nem váltható.   
⇒ Az ajándék után keletkező személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségeket a Szervező teljesíti; azonban az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket – az utalvány postázásán kívül - a belépő tag viseli.       

Adatkezelési nyilatkozat: az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint az 1993. évi XCVI. törvény 11.§ és 16/A§.  Az adatok megadásával az érintett visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár, mint adatkezelő a belépési akció keretében megadott személyes adatait a beléptetés lebonyolítása érdekében az adatkezelő megszűnéséig vagy a tagsági jogviszony megszűnését követő 8. naptári év végéig kezelje. Az adatkezelő a tagsági jogviszony létesítésével kapcsolatban tudomására jutott adatokat harmadik személynek nem adja át, kivéve, ha azok javítása, aktualizálása vagy pótlása a KEKKH megkeresését indokolja. A tagsági jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelésről szóló részletes tájékoztató az adatkezelő honlapján (www.aranykornyp.hu) megismerhető. Az érintett az adatkezelés időtartama alatt tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérhető az info@aranykornyp.hu e-mailcímre küldött levéllel, postán az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár, 1051 Budapest, József nádor tér 5–6. címre küldött levélben, vagy személyesen az adatkezelő székhelyén. Adatvédelmi nyilvántartási szám NAIH-97508/2016.   

Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására. Szervező bármilyen, módosításról szóló értesítést a www.aranykornyp.hu honlapon keresztül közöl a belépési akció résztvevőivel.     

Budapest, 2017. október 24.